Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

Fra fjord til bord

Erlend Torgnes

Siste par uker har vi vært opptatt med en stor redesign av vinduet for kortidsplanlegging i Bioplan. Vi vil sende ut en oppsummering av alle endringene neste uke, men denne uken vender vi blikket fremover.  

Kongstanken vår  er å få til fjord til bord optimering. Foreløpig har det vært mest fjord (optimering i i sjø), og lite bord (fra fisken kommer inn på slakteri og senere). Men, fremover vil vi starte et nytt prosjekt som går på optimering opp mot kontrakter, marked og videreforedling.

Et større oppdrettsselskap med betydelig foredlingsaktivitet har allerede meldt sin interesse for å delta i prosjektet. Dersom du har lyst å høre mer om hva det går ut og påvirke utviklinge så send en epost til erlend.torgnes@optimeeringaqua.com.

Dette prosjektet har en del til felles og skjer parallelt til eksisterende Norges Forskningsråd prosjekt Optimeering Aqua har med Cermaq beskrevet her, men har en betydelig kortere horisont: dette prosjektet vil levere resultat/nytte inn i Bioplan i Q1 2022 og hele prosjektet vil være ferdig før sommer 2022.  

En sentral leveranse i prosjektet er reduksjon av avvik mellom innmeldt slaktevekt og faktisk slaktevekt kun basert på bedre dataprosessering, ikke nytt utstyr (selv om biomassekamera trolig vil bidra til videre reduksjon i avvik).

Sintef skrev i 2009 en rapport der de beregnet sannsynlige tap relatert til feilestimering av biomasse. De kom frem til et sannsynlig typisk avviksnivå på rundt 5%. Med et produksjonsvolum på 900 000 tonn tilsa dette et samlet tap for næringen den gang rundt 126 MNOK. Selv om mange av tallverdiene har endret seg en god del siden den gang, står mye av de grunnleggende vurderingene ved lag.

Slides med oppsumering av funn fra Sintef prosjektet finner du her

Vi vil i prosjektet binde sammen datagrunnlag på hva fisken har opplevd/status før slakt med slakteresultat for slik å  treffe bedre på størrelse- og kvalitetsfordeling. Dette vil øke presisjonen i beregning av transportkapasitet og legge til rette for mer presise beskrivelser av tilgjengelige partier ut til salg og marked.

Noen sentrale elementer i prosjektet:

 • Innsamling og sammenstilling av data rundt fiskestørrelse og størrelsesfordeling fra aktuelle merder
 • Snittveiinger
 • Kvalitetskontroller
 • (Og evt vekt-/biomassesensorikk i merden)
 • Innsamling og sammenstilling av data som beskriver kvalitetsegenskaper for hver enkelt fiskegruppe
 • Sykdomsdiagnoser med betydning for kvalitet
 • Kvalitetskontroller
 • Eksteriørdata fra merdsensorikk
 • Innsamling og validering av data fra tidligere slaktegrupper med beregning av forbindelse/relevans
 • Tidligere slakt fra samme fiskegruppe
 • Tidligere slakt fra sammenlignbare fiskegrupper (opprinnelse/lokalitet/driftsmønster)

Ville dette vært nyttig for deg/ditt selskap så ta gjerne kontakt!  

PS
Bildet under viser noe av det vi har fått på plass siste par uker hvor estimated contribution margin (beregnet dekningsbidrag) er en funksjon vil tror kan være veldig nyttig i vurderinger av endringer i den korsiktige planen. Mer om det og de andre tingene som er nytt neste uke :)