Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

5 nye features og 5 som kan bli de neste

Erlend Torgnes

Det er blitt oktober, regnet har kommet til Sør-Norge, og vi leverer siste nytt om Bioplan.

Denne uken lister vi ny funksjonalitet som har kommet på plass i Bioplan  og inviterer samtidig deg til å påvirke hva vi tar fatt på videre.

5 nye features i Bioplan fra de siste fire uker med utvikling

Ukentlig minstevolum for slakting

Det er nå mulig å spesifisere minimumsvolum for slakting hver uke slik at optimering kan ta hensyn til behov for å sikre jevn slakteridrift, evt. tilstedeværelse i markedet.


Utvidet slaktevindu

Det er nå mulig å vandre (“scrolle”) mellom flere dager og uker i det kortsiktige vinduet slik at man kan se 1-14 dager eller 1-14 uker frem i tid.


Synkronisere data fra flere systemer

Bioplan kan nå kombinere data fra flere ulike “hovedsystemer” samtidig (f.eks. Mercatus Farmer og Fishtalk Control). Dette er nok spesielt aktuelt for brukere som deltar i samdrift eller i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.


Eksport av data

Vi har lagt til rette for eksport av data tidsserier også til Excel for de som ønsker å bearbeide data der (i tillegg til eksisterende API for uthenting av data).

Fôrfaktor

Det er nå mulig å spesifisere FCR på fisketype og lokalitetsnivå i plan slik dette hensyntas i optimering og kalkulasjon av produksjonslønnsomhet fremover. Når FCR ikke spesifiseres legges typiske verdier fôrprodusentene bruker for ulike fiskestørrelser til grunn.

Fem funksjoner vi mener er viktige, men hva tror du?

Hva er de største problemene/plagene med produksjonsplanlegging i dag? Dette grubler vi mye på. Punktene under er basert på dialog rundt dette og er funksjoner vi tror er viktige. Men er de det? Følg linken nederst for å prioritere disse 5 (og evt legge til egne forslag/ønsker) for å påvirke Bioplan's videre retning.


Dødelighet og lusenivå i slaktegrupper

Dette er nøkkelinformasjon for vurderinger rundt slakterekkefølge, og vi vil derfor legge dette inn i korttidsplanleggeren. Versjon 1.0 vil være å vise status samt utvikling siste uker. Versjon 2.0 å predikere sannsynlig videre utvikling.

(Automatisk) størrelse- og kvalitetsprognose


Selskaper som selger fisken sin selv har etterspurt (automatisk genererte) prognoser for hvordan slaktegruppene fordeler seg på størrelsesklasser og kvalitetsklasser, men vi antar at økt presisjon i beskrivelsen av fiskepartier tilgjengelige for slakting også kan være nyttig informasjon når eksterne salgskanaler brukes. De fleste kunder setter pris på større presisjon i hva de vil få levert.

Verdi av planendring

Dette er en funksjon vi tror vil ha stor nytteverdi for brukerne og oss selv fordi det vil gjøre det letter å forstå hvordan ulike valg påvirker lønnsomhet. Det vil også gjøre det lettere å kvantifisere verdien av optimeringsforslagene i Bioplan og justeringer du gjør i planen live.

Sorteringsslakt

Når fisken tåler litt håndtering kan det være aktuelt å “skumme ut” en fraksjon av merden, både for å øke tilvekst i resterende populasjon, øke gjennomsnittprisen eller forsyne kunder som spesifikt etterspør stor fisk. Funksjonen legger til rette for planmessig innlegging og verdsetting av sorteringsslakt.

Konsesjonsallokering

Konsesjonsallokering er en tidkrevende affære for flere av brukerne våre. Vi ønsker å bidra gjennom utvikling av funksjonalitet som gir forslag til konsesjonsallokering på merdnivå. Dette vil støtte vurderinger rundt konsesjonsutnyttelse og gjøre rapportering til Fiskeridirektoratet lettere.