Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

Grunnrente og slaktepress i år

Erlend Torgnes

Hei,

Mange har sagt mye om den nye grunnrenten på havbruk siste uken, men hvilken innvirkning vil en innføring ha på produksjonsplanen din?

"Ingen" skriver økonomene i finansdepartementet, da det er en nøytral skatt som ikke endrer adferden til skattesubjektet.

I dette nyhetsbrevet tar vi for oss flere eksempler på at innføringen kan (bør) ha konsekvenser for
slakteplanleggingen din på senhøsten / i vinter.

Rekordvolumer i oktober?

I følge en oversikt fra Kyst har så langt kjøp av MTB/konsesjoner for ca 4900 tonn blitt hevet. Så er det enda en dag igjen av fristen (6/10 kl 23.59). Om vi antar at det ender opp på 5000 tonn, så er det 5000 tonn lavere MTB som disse selskapene må forholde seg til innen 25.oktober (ca 3 uker). Slaktevolum per uke i Norge var i snitt ca 38 000 tonn rundvekt de siste fire ukene. Om man antar at alle selskapene som leverer tilbake MTB lå helt i taket og dette økte volumet som må ut fordeler seg jevnt over de tre kommende ukene utgjør disse 5000 tonnene en økning på ca 4% mot "normalslaktevolum" fra Norge. Om man antar en pris på 65 NOK/kg og man antar at prisen synker like mye som økningen i tilbudet (og kun ser på norsk volum) utgjør dette i underkant av 3 NOK/kg.

Om hele dette volumet går ut siste uken før 25/10 vil prisen falle betydelig mer, men det er det trolig de færreste som har slakterikapasitet til å håndtere denne økningen nå i høysesongen. Så kan jo alltids prisen stige pga. forhold på kjøpersiden av markedet eller forhold på tilbudssiden i andre land, men alt annet ellers likt tilsier et (lite) fall i prisen.

Januar 2023:  En tapt måneden med tilvekst?

Innføres den planlagte grunnrenten på 40% for havbruk fra 01.01.23 (som så langt vi har lest de aller fleste tror vil skje) så vil altså overskudd skattes 40% ekstra fra 01.01.23. Dette innebærer at dersom du forventer et overskudd i 2022 og 2023 så du sitter igjen med 40% mindre av overskuddet fra et slakt 01.01.23 enn 31.12.22. Litt forenklet, men altså om produksjonskostnad var 50 NOK/KG, salgspris 70 NOK/KG og da EBIT 20 NOK/KG, så vil 40% grunnrenteskatt trekke dette med 8 NOK/KG til 12 NOK/KG. Altså slakter du tidligere, sent desember heller en tidlig januar, og du vil sitte igjen med 8 NOK/kg mer. 8 MNOK mer etter skatt for en merd på 1000t.

En annen måte å se det på er hvor lenge du vil være i minus på slakt av merder i 2023 mot slakt desember 2022. Om prisen ikke stiger/synker i denne perioden og man antar en daglig tilvekst 0,4% så vil man tape penger på all slakt man gjør før slutten av januar 2023 sammenlignet med om denne fisken ble slaktet og solgt i 2022. Man må altså opp mot 40 dager inn i 2023 før disse 8 MNOK/kg i ekstra skattekostnad fra 01.01.23 tjenes inn igjen.

Før man flytter "alt" av slaktevolum fra januar 23 til desember 22 bør man også ta med seg at om "alle" tenker slik så vil det økte volumet i desember fort føre til et prisfall i desember 2022 som er større enn 8 NOK/kg. Tilgang på brønnbåt, slakterikapasitet og mange selskapers ønske om å alltid være i markedet med fisk vil imidlertid være faktorer som begrenser flytting av volum.
 
Hva du bør gjøre vil jo være veldig avhengig av ditt selskaps spesifikke forhold og forventning om prisutvikling/sensitivitet. De overnevnte beregningen har vi gjort med en oppdatering av kalkulatoren vi lagde i februar for å forstå dynamikken mellom tilvekst og prisfall da vi da begynte å få litt høydeskrekk av lakseprisen. Vi har nå oppdatert denne kalkulatoren for å beregne , litt forenklet, hvor mye prisen må stige fra desember til januar for å veie opp for at grunnrenteskatten på 40% innføres fra 1.1. 2023.

Du kan finne denne kalkulatoren her  (merk at om du vil gjøre endringer må du ta en kopi av google sheets arket)