Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

Rullerende MTB høringssvar oppsummert

Erlend Torgnes

Vi har denne gangen oppsummert sentrale høringssvar i forbindelse med regjeringens høring om rullerende gjennomsnittlig MTB (RMTB).

Hvorfor gjør vi det?

Jo, fordi dette kan være den største endringen på MTB regiment på 15 år.

I hvert fall for de som får mulighet til å være med...

I høringsnotatet til Departementet trekkes tre alternative modeller frem som kan svare på Stortingets anmodning

 1. Skjematisk variabel MTB
 2. Rullerende MTB uten tak
 3. Rullerende MTB med tak.

I høringssvarene er det mange gode analyser fra ulike miljø (f.eks. Havforskningsinstituttet, Bremnes Seashore) , men også en del notat med klare feil/misforstått oppfattelse av hvordan ordningen er (f. eks. Norges Kystfiskerlag).

Av de som har vært mest kreative, undersøkende og konstruktive i sin tilnærming til hva ordningen kan føre til vil vi fremheve HI sitt høringssvar. Det er verdt å lese for alle uansett hvilket syn man har på saken.
 

Det som kommer frem av mange av høringssvarene er at Regjeringens forslag er lite presist mot et av hovedmålene “å legge til rette for større bearbeiding og videreforedling i Norge”.

Delvis urelatert til RMTB ordning er det er verdt å merke seg at Fiskeridirektoratet og Mattilsynet begge peker på at man må gå over til maskin til maskin biomasserapportering på dagninvå. Sjømat Norge og Sjømatbedriftene er sterkt i mot dette, men vi tror det er mer et spørsmål om tid før man må rapportere biomasse på dagnivå.  

Kortfattet oppsummering av sentrale høringssvar (vi skriver fra selskapets perspektiv, mens våre kommenterer er merket med [OA] )  

Cermaq Norway

 • Helst ikke RMTB
 • Hvis ja
 • Kun grønne områder
 • Ikke aktører med interregionalt biomassetak
 • Maks 110% (ikke 120%) av vanlig MTB
 • Vederlag på linje med hva som gir tilsvarende vekst under andre ordninger
 • RMTB vil ikke påvirke bearbeidingsgrad

Bremnes Seashore

 • Ikke optimal ordning, men støtter initiativ om ordning som gir mer fleksibilitet (med vesentlige merknader om forslagene) .
 • Ordning er for videreforedling, men ordning utelukker paradoksalt det store flertall av selskap med større videreforedling ved at selskaper med interregionalt biomassetak ikke kan være med
 • Departementets påstand om at “RMTB vil ikke påvirke bearbeidingsgrad” er feil.
 • Forslaget om sesongtilpasset MTB (lavere sommer/høyere vinter) vil være volumnøytral på årlig totalt slaktevolum ([OA] i hvert fall i Sør-Norge)

Den norske veterinærforening

 • [OA] Skriver fra fiskens velferd sitt ståsted, som er bra, men går nok lengre enn de har faktagrunnlag til: skriver at i praksis er formålet med RMTB at det blir en økning i biomasse fra august til mars. Rapportene de henviser til gir ikke grunnlag for å hevde dette, noe man også kan forstå ved å lese HI sitt høringssvar, hvor man kan lese at rullerende MTB riktig utformet også kan gi bedre fiskevelferd.
 • Ber om at saken sendes tilbake til Stortinget i håp om en fornyet behandling som i større grad tar hensyn til oppdrettsfisk sin velferd.    

Dyrevernallisensen

 • [OA] Oppsummert skriver de at uansett utforming vil den gi dårligere fiskevelferd og høyere lusetall
 • Dyrevernalliansen kunne vært mer løsningsorientert og ville hatt nytte av å lese lest Bremnes Seashore og HI sine høringssvar, som vil ha positiv innvirkning på lusetall og fiskevelferd.

Fiskeridirektoratet

 • Samdrift og interregionalt biomassetak gir nok fleksibilitet i dag.  
 • Selskaper bør rapportere biomasse på dagnivå/frekvens
 • Hvis ikke så vil biomasse være over tak mellom rapporteringstidspunkter
 • Uavhengig av om man beslutter å starte prøveordning bør man se nærmere på maskin til maskin rapportering med dagfrekvens
 • Ikke selskaper med interregionalt biomassetak
 • Vederlag for deltakelse: lavere MTB heller enn vederlag

Havforskningsinstituttet

 • [OA] Lite bastant i sine konklusjoner
 • Ordningen kan være bra eller dårlig for miljø, lus og fiskevelferd. Anbefaler derfor en fortløpende analyse av utviklingen relevante faktorer i en prøveordning
 • Både nåværende ordning med fast MTB, og Alternativ 1 og 3, «tvinger» oppdretter inn i et handlingsmønster for å få best mulig økonomisk utnyttelse av MTB, mens Alternativ 2 gir oppdretter frihet til å ta både gode og dårlige avgjørelser med tanke på miljø og fiskevelferd.
 • Ikke støtte for å si at mer biomasse i et PO gir høyere dødelighetsrate i samme PO
 • Ikke støtte for så at stor fisk om høsten har høyere dødelighet enn på andre tider på året
 • Med RMTB kan en i større grad optimalisere utsett tidspunkt til fiskens beste.

Mattilsynet

 • Viktig at tillatelser som inngår i interregionalt biomassetak ikke kan delta i ordningen
 • Kun grønne områder bør få delta
 • Daglig maskin til maskin biomasserapportering

Salmon Group

 • Ingen av modellene vil treffe på formålet om økt bearbeiding og videreforedling
 • Støtter Bremnes sitt forslag om skjematisk variabel MTB som bedre løsning
 • Oppdrettere i rød og gule områder har et særlig insentiv om å bruke fleksibilitet i RMTB ordning til å innrette driften mer bærekraftig (ref også HI sitt svar)

Sjømat Norge

 • Den mest hensiktsmessige ordningen vil være RMTB med et tak
 • Ekskluderes selskaper som har interregionalt biomassetak, som da ekskluderer selskap står for hovedandelen av videreforedling i dag
 • Sterkt uenig i forlag om daglig maskin til maskin biomasserapportering.
 • Begrensning til grønne områder er tynt begrunnet og vil ikke gi oppdrettere i gule/rød regioner mulighet til å bruke RMTB til det positive for lus, miljø og velferd

Wikborg Rein (på vegne av en rekke mellomstore vestlandsoppdrettere)

 • Rullerende MTB uten tak (er det beste for mellomstore/små oppdrettere) med ulike lokalitet/brakkleggingsstruktur
 • Gule/røde PO bør absolutt få delta:
 • Veldig tilfeldig, med store konsekvenser, at det er trafikklyset i 2021 som skal være avgjørende for muligheten til å være med i ordningen i hele 5 års perioden
 • Oppdrettere i disse områdene har sterke incentiv om å innrette driften mer bærekraftig
 • Betydelig konkurransevridende effekter om bare et fåtall aktører får være med